/ / / / [0]
/ Photo by:

1 (,)

, UKU.R.0009638
x
18.04.2010

-
23 (,)

Khanna iz Doma Moskovskoy storozhevoy, UKU.R.0026787
x
00.00.0000
, UKU.R 0008916
x ..
VKOP.Ch, Grand Ua.Ch, Ua.Ch, J.Ua.Ch, HD-A
27.02.2010
Xrays available
, UKU.R 0008915
x ..
HD-A
27.02.2010
, UKU.R.0008921
x ..
27.02.2010
x ..
27.02.2010
x
29.07.2010
, UKU.R.0010765
x
VKOP.Ch, Super Grand Ukr.Ch, Grand Ua.Ch, Ua.Ch, J.Gr.Ukr.Ch
29.07.2010
, 3112494
x
Rus.Ch 2012, J.Rus.Ch 2012, RKF.Ch
29.07.2010
x
29.07.2010
- , UKU R 0010751
x
Blr.Ch
29.07.2010
, UKU.R.0010762
x
29.07.2010
x
29.07.2010
, UKU.R.0013896
x
23.03.2011
x
23.03.2011
x
23.03.2011
x
23.03.2011
, UKU.R.0016463
x
13.09.2011
, UKU.R.0016465
x
13.09.2011
, UKU.R 0017190
x ..
31.10.2011
, UKU.R.0017191
x ..
31.10.2011
, UKU.R 0026778
x
12.07.2013
, UKU.R.0026783
x
12.07.2013
, SPKP RG 146/18
x
26.05.2015
17.03.2020     
:
:
:
18.04.2010 - 22.02.2020
No :
UKU.R.0009644 / BCU/Rg MST-000017
:
:
-
:
..
:
..
:
- -
:
6
9
 
http://catalog.nkp-moskstorozh.ru/
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 24, june 2014